Projekty

Vývoj optického endoskopu

registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281

 

 

V rámci programu APLIKACE, výzva III, projektu „Vývoj optického endoskopu“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281 byly vyvinuty 3 prototypy optického endoskopu :

Prototyp  01/12 IC - Tato verze byla vybavena e-con kamerou, která dosahovala poměrně solidních výsledků, ale byla obtížně ovladatelná z hlediska formátování obrazu, navíc v průběhu vývoje ji výrobce bez náhrady přestal vyrábět.

Prototyp  02/29 XI  – Tato varianta využívá kameru Ximea a měla připravenou konfiguraci pro umístění osvětlovacího systému a chirurgického laserového systému.

Prototyp  03/30 XI  - Tento model, rovněž s kamerou Ximea, má obrazový snímač umístěný kolmo k ose sondy. Většina nosných komponentů byla vyrobena pomocí 3D tisku, zmenšil se objem kovových komponentů a zjednodušila se jejich výroba.

 

Within the program APPLICATION, call III, project „Development of optical endoscope“, reg.No.CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281 were developed 3 prototypes of optical endoscope:

Prototype 01/12 IC - This version was equipped with an e-con camera, which achieved relatively solid results, but was difficult to control in terms of image formatting, moreover, during development, the manufacturer stopped producing it without compensation.

Prototype 02/29 XI - This variant uses a Ximea camera and had a ready configuration for the location of the lighting system and surgical laser system.

Prototype 03/30 XI - This model, also with a Ximea camera, has an image sensor located perpendicular to the probe axis. Most of the supporting components were manufactured using 3D printing, the volume of metal components was reduced and their production was simplified.

phone +420 318 492 220
local_post_office office@stavus.cz
place Poštovní 6, Příbram V - Zdaboř